Polityka prywatności

Część I: Deklaracja


Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji), jako samorządowa instytucja kultury, której działalność regulowana jest na podstawie przepisów prawa, zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem, konserwowaniem, udostępnianiem i upowszechnianiem zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej w szczególności miasta Bierunia oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego jako części historycznej ziemi pszczyńskiej i Śląska z zakresu historii, etnografii i sztuki.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności publicznej Muzeum prowadzi stronę internetową, wobec czego pełni rolę administratora danych osobowych użytkowników z niej korzystających.

Wobec powyższego, chcąc zwiększyć poziom bezpieczeństwa użytkowników, jak i realizując z pełną sumiennością postanowienia i wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wprowadzony zostaje następujący dokument Polityki Prywatności.

Część II: Informacje ogólne


 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego https://muzeum.bierun.pl/ jest Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) z siedzibą w Bieruniu, Rynek 14, 43-150 Bieruń.
 2. Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Części IV Polityki Prywatności.
 3. Strona internetowa Muzeum realizuje funkcje pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych o Użytkownikach serwisu poprzez prowadzenie Portalu i związane z tym działania konieczne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Plików Cookies  – tzw. „ciasteczek”), jak i dla umożliwienia Użytkownikom świadczenia Usług.
 4. Administrator wskazuje, że budując Portal konieczne jest uwzględnienie przejrzystości i łatwej dostępności informacji na temat ochrony danych osobowych dla Użytkowników, wobec czego Portal budowany jest w ten sposób, że dostęp do podstrony informującej o ochronie danych osobowych (w tym zawierającej Politykę prywatności i klauzule informacyjne) możliwy jest bezpośrednio ze strony głównej, jak i każdej podstrony Portalu – poprzez pasek nawigacyjny.
 5. Portal w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych zwraca szczególną uwagę na kwestię aktualności wprowadzonych zapisów dot. ochrony danych osobowych (w tym wykorzystywanych Plików Cookies) – w szczególności w sytuacji zmiany bądź wprowadzenia nowych funkcjonalności stosowanych w Portalu.

Część III: Spis treści

Część I: Deklaracja                                                                                                      

Część II: Informacje ogólne          

Część III: Spis treści                                                                                                    

Część IV: Definicje

Część V: Zasady postępowania z danymi osobowymi

Część VI: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje ogólne    

Informacje szczegółowe dot. usług

SERWIS INTERNETOWY

KONTAKT

NEWSLETTER

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Część VII: Szczegółowy opis praw osób, których dane dotyczą 

Prawo dostępu do danych

Prawo do sprostowania danych

Prawo do usunięcia danych

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Skarga do organu nadzorczego  

Wycofanie zgody 

Część VIII: Informacja o wykorzystywaniu Plików Cookies

Część IX: Postanowienia końcowe

Część IV: Definicje


 1. Wyszczególnione poniżej sformułowania należy interpretować w niniejszym dokumencie zgodnie ze znaczeniem przypisanym im w niniejszej części Polityki Prywatności:
 1. Administrator lub Muzeum – administratorem danych osobowych opisywanych w niniejszym dokumencie jest Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) z siedzibą w Bieruniu, Rynek 14, 43-150 Bieruń.
  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności strony internetowej https://muzeum.bierun.pl/, która opisana została w niniejszym dokumencie.;
  3. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
  4. Przetwarzanie danych osobowych – wszystkie operacje lub zestawy operacji wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (w szczególności takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie);
  5. Portal – serwis internetowy (strona internetowa) prowadzona przez Administratora pod adresem https://muzeum.bierun.pl/
  6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej albo kilku Usług czy funkcjonalności dostępnych w Portalu;
  7. Usługi – są wszystkie funkcjonalności wykorzystywane w Portalu umożliwiające Administratorowi prowadzenie strony internetowej, jak i utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem oraz realizowania kampanii promocyjnych i informacyjnych wśród, których wyszczególnić należy przede wszystkim Newsletter Muzeum Miejskiego w Bieruniu.

Część V: Zasady postępowania z danymi osobowymi


 1. Administrator w trosce o prawidłowy, rzetelny i przejrzysty dostęp Użytkowników do informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, jak również w trosce o zapewnienie ochrony danych osobowych już w fazie projektowania procesu  przetwarzania danych osobowych (privacy by design), mając jednocześnie na uwadze, że dane osobowe powinny być chronione w sposób domyślny (privacy by default), buduje Portal w oparciu o zasady opisane w niniejszej Części Polityki Prywatności.
 2. Administrator w trosce o prywatność swoich Użytkowników zapewnia, iż połączenie z Portalem dokonywane jest za pośrednictwem szyfrowania certyfikatem klucza publicznego.
 3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora w ramach funkcjonalności Portalu, Administrator zbiera jedynie dane osobowe konieczne dla zapewnienia poprawnego świadczenia wybranych usług.
 4. Możliwe jest zbieranie przez Administratora także dodatkowych informacji, w tym m.in. informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie internetowym, jeżeli jest to konieczne dla poprawienia efektywności i jakości usług świadczonych przez Administratora lub potrzebne jest dla obrony interesów Administratora. Szczegółowe informacje na temat zakresu danych osobowych zbieranych w ramach poszczególnych Usług opisane zostało w Części VI Polityki Prywatności.
 5. Poniżej określone zostały zasady przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się Administrator w celu bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w ujętych w Polityce Prywatności przypadkach:
 • Administrator stara się zapewnić pełne poszanowanie dla prywatności osób odwiedzających Portal przy jednoczesnym umożliwieniu realizacji Usług zgodnie z potrzebami biznesowymi.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych i innych informacji o aktywności Użytkownika było zgodne z przepisami prawa, w szczególności z wymogami następujących aktów prawnych:
   • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 z późn. zm.,
   • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,  t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.,
   • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.,
   • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.
  • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpiecza połączenie z Portalem przez wykorzystanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych – takich jak szyfrowanie połączenia certyfikatem klucza publicznego, odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń i miejsc gromadzenia danych oraz dostępu do serwisów i systemów, w których przetwarzane są dane Użytkowników, przeprowadzanie okresowych kontroli realizacji zasad przetwarzania i postępowania z danymi.
  • Administrator zapewnienia, że dostęp do przetwarzania możliwy jest wyłącznie dla osób do tego upoważnionych.
  • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Portalu przez inne podmioty współpracujące lub współadministrujące danymi osobowymi możliwe jest jedynie w drodze stosownych umów powierzenia przetwarzania danych lub porozumień dotyczących współadministrowania danymi.
  • Administrator selekcjonuje swoje zabezpieczenia w oparciu o podejście uwzględniające bieżącą ocenę i monitorowanie ryzyka przetwarzanych danych.
  • Wypełniając wymogi stawiane przed Administratorem przez RODO, Administrator kieruje się w szczególności:
   • Zapewnieniem legalności przetwarzania – które rozumieć należy, jako podejmowanie przetwarzania w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym w oparciu o przesłanki legalizacyjne wskazane w RODO. W zakresie korzystania z serwisów internetowych przesłankami takimi, w zależności od sytuacji mogą być:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą może być wymagana w szczególności do przetwarzania danych, które ma na celu profilowania aktywności osób na serwisach administratora oraz przesyłania dedykowanych reklam w oparciu o analizę aktywności użytkowników.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacjach, w których przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest przez Administratora z uwagi na ciążący na nim obowiązek prawny (np. w zakresie dokonywania rozliczeń finansowych związanych z wymogami dot. rozliczania podatku od towaru i usług czy przepisami dot. rachunkowości);
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w sytuacjach, w których przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest przez Administratora w związku z czy z uwagi na niezbędność podjęcia tego przetwarzania dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie, w jakim administrator przetwarza dane w celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności i prawidłowości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, jak również zapewnienia kontroli ruchu na serwerach administratora, a także w celu obrony ewentualnych roszczeń;
  • Ograniczenia celu przetwarzania – dane przetwarzane są przez Administratora jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i nie są przetwarzane dalej niezgodnie z tymi celami. Po osiągnięciu celu lub wyczerpania przesłanek legalizujących przetwarzanie, dane są niezwłocznie usuwane w sposób zapewniający bezpieczeństwo tego procesu.
  • Minimalizacji danych i ograniczenia okresu przetwarzania – dane zbierane są jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania. Tam, gdzie to możliwe określane są terminy przetwarzania danych, zgodne z celami. Dokonywane są również bieżące, okresowe przeglądy i kontrole zasadności przetwarzania danych.
  • Poufności  i integralności – przetwarzanie odbywa się w oparciu o adekwatne do poziomu ryzyka odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, przede wszystkim z uwzględnieniem ochrony danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
  • Przejrzystości i rzetelności – dokładane są wszelkie starania aby przetwarzanie odbywało się w sposób uczciwy i rzetelny, a osoby, których dane dotyczą były informowane w czytelny sposób i w jasnej, przejrzystej formie na temat procesów przetwarzania oraz związanych z nimi  przysługujących im praw.
  • Merytorycznej poprawności – dane przetwarzane są w zgodzie z rzeczywistością, w razie potrzeby lub stosownej informacji na bieżąco aktualizowane,  prostowane lub usuwane.
  • Rozliczalności – procesy przetwarzania danych i stosowania technicznych oraz organizacyjnych środków ich zabezpieczenia są w miarę możliwości dokumentowane, co zapewnia większą i efektywniejszą kontrolę administratora nad procesami przetwarzania.

Część VI: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W niniejszym fragmencie Polityki Prywatności opisano ogólne oraz szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Administratora.

Informacje ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) z siedzibą w Bieruniu, Rynek 14, 43-150 Bieruń.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych poprzez korespondencję tradycyjną do biura Administratora na adres Rynek 14, 43-150 Bieruń z dopiskiem “Ochrona Danych Osobowych”, jak również poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres muzeum@muzeum.bierun.pl.
 3. Administrator dla spraw dotyczących ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres iod@muzeum.bierun.pl.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Administratora – w szczególności dotyczy to usług IT.
 5. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Administratora mogą występować także w roli niezależnych administratorów – będzie tak np. w odniesieniu do Poczty Polskiej lub innych operatorów pocztowych, w tym firm kurierskich, w odniesieniu do danych przekazanych im celem nadania paczki z Państwa zamówieniem.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać również udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na mocy przepisów prawa – tj. w szczególności służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, stronom postępowania oraz innym podmiotom – jeżeli przepisy będą wymagały lub uprawniały Administratora do takiego udostępnienia danych.
 7. W trakcie korzystania z Usług, w tym w szczególności w trakcie korzystania z Portalu czy profili społecznościowych Portalu i/lub Administratora Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotów, z których usług i wsparcia Administrator korzysta w ramach obsługi Portalu – w szczególności podmiotami tymi są: Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (Kalifornia, USA), który administruje serwisem Facebook.com oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), który administruje serwisem YouTube.com.
 8. Dane osobowe są również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w przypadku skorzystania z Usługi Newslettera Muzeum Miejskiego w Bieruniu, gdyż Administrator celem utworzenia i obsługi listy mailingowej korzysta z usług zewnętrznego dostawcy z siedzibą w USA, z którym to jednakże zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i który to podmiot, w opinii Administratora, gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 9. W zakresie przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy Administrator pragnie zwrócić uwagę, iż działa zawsze w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony – m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych regulujących zasady przekazywania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w krajach trzecich, które to mechanizmy zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 10. Oprócz praw wskazanych w informacjach szczegółowych niniejszej Części VI Polityki Prywatności, których szczegółowy opis został zamieszczony w Części VII, przysługuje Państwu na podstawie art. 77 RODO również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. W zakresie opisanych w Polityce praw osób, których dane dotyczą, nadmienić należy, że nie wszystkie żądania możliwe są do zrealizowania przez Administratora. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobu ich gromadzenia oraz okoliczności danej sprawy. W związku z powyższym istotne jest uprzednie zweryfikowanie u Administratora zasadności skorzystania z określonego prawa osoby, której dane dotyczą w konkretnym przypadku. Ponieważ Muzeum Miejskie w Bieruniu, jako samorządowa instytucja kultury, w dużej mierze przetwarzane dane osobowe wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa (w tym dla realizacji zadań powierzonych Administratorowi w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do usunięcia danych..
 12. Przekazanie Administratorowi danych osobowych, co do zasady jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne dla realizacji umowy czy skorzystania z Usług oferowanych przez Administratora w Portalu. Administrator zastrzega jednakże, że podanie niektórych danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy (będzie tak w szczególności w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie będzie wynikało z regulacji prawa cywilnego oraz administracyjnego – w szczególności podatkowego).
 13. Informujemy, iż nie będą Państwo podlegać podejmowaniu decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, a które to decyzje jednocześnie wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

Informacje szczegółowe dot. usług

SERWIS INTERNETOWY
CEL I PODSTAWA PRAWNA PODEJMOWANEGO PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNAOKRES PRZETWARZANIAPRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Prowadzenie analiz statystycznych, obsługa i zarządzanie ruchem w Portalu oraz optymalizacja świadczonych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.Do momentu zakończenia przechowywania danych osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.Prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
KONTAKT (POCZTA ELEKTRONICZNA E-MAIL)
CEL I PODSTAWA PRAWNA PODEJMOWANEGO PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNAOKRES PRZETWARZANIAPRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Udzielenie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania, wyjaśnienie wątpliwości oraz prowadzenie działań komunikacyjnych z Użytkownikiem, jak i innymi osobami, których dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e), tj. zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej wynikających w szczególności wynikających  z regulacji art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach., jak i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest odpowiadanie na Państwa zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów oraz ewentualne nawiązanie przyszłej współpracy, jak i prowadzenie bieżącej korespondencji.Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i przedawnienia ewentualnych roszczeń  lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu.Prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.   Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i/lub f) RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art. 2 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, tj. zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej polegających na prowadzenia działalności edukacyjnej, jak i działalności upowszechniającej kulturę.Do momentu zakończenia akcji promocyjnej lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu.Prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.   Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Muzeum Miejskim w Bieruniu, jako instytucji kultury, w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, w tym dochodzenie i/lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.Okres przedawnienia liczony zgodnie adekwatnymi regułami ustalonymi w odniesieniu do poszczególnego roszczenia publicznoprawnego w związku z regulacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowaPrawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
NEWSLETTER
CEL I PODSTAWA PRAWNA PODEJMOWANEGO PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNAOKRES PRZETWARZANIAPRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Realizacja zadań związanych z obsługą newslettera obejmujących czynności przygotowawcze, jak i przesyłanie opracowań, materiałów i artykułów, jak również informacji przygotowanych przez administratora w ramach newslettera  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art. 2 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, tj. zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej polegających na prowadzenia działalności edukacyjnej, jak i działalności upowszechniającej kulturę oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. z uwagi na wyrażoną w sposób dobrowolny i świadomy w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, zgodę Użytkownika, odczytywaną z zasubsykrobowania newslettera Muzeum Miejskiego w Bieruniu (np. poprzez wysłanie swojego zgłoszenia poprzez formularz dostępny w Portalu).Do momentu zakończenia akcji promocyjnej lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu.   Alternatywnie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowychPrawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.   W odniesieniu do przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.   Dodatkowo, w odniesieniu do danych dodatkowych, przysługuje Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora związanego z podejmowaniem działań ukierunkowanych na promowanie i poprawianie wizerunku Administratora i marki Portalu.Do momentu zakończenia akcji promocyjnej lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu.Prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Muzeum Miejskim w Bieruniu, jako instytucji kultury, w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, w tym dochodzenie i/lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.Okres przedawnienia liczony zgodnie adekwatnymi regułami ustalonymi w odniesieniu do poszczególnego roszczenia publicznoprawnego w związku z regulacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowaPrawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
Prowadzenie analiz statystycznych, obsługa i zarządzanie ruchem w Portalu oraz optymalizacja świadczonych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.Do momentu zakończenia przechowywania danych osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.Prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE (SERWISY FACEBOOK I YOUTUBE)
Celem przetwarzania danych na portalach społecznościowych prowadzonych przez Administratora jest informowanie osób, których dane dotyczą o ofertach, produktach, usługach, promocjach i konkursach organizowanych i przygotowywanych przez Administratora, jak również prowadzenie bieżącej komunikacji z osobami odwiedzającymi profile społecznościowe Administratora oraz realizowanie zadań powierzonych Muzeum Miejskiemu w Bieruniu, w tym w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, jak i działalności upowszechniającej kulturę. Przetwarzanie danych w opisywanym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art. 2 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. z uwagi na wyrażoną w sposób dobrowolny i świadomy w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, zgodę Użytkownika, odczytywaną z uwagi na zaobserwowanie i śledzenie profili społecznościowych Administratora, jak również z uwagi na realizację prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w postaci potrzeby prowadzenia działań marketingowych, komunikacji i bieżącej obsługi klientów odwiedzających profile społecznościowe prowadzone przez Administratora.
Wszystkie dane osobowe dostępne na platformach społecznościowych będących we własności podmiotów trzecich (jak np. Facebook Inc. w odniesieniu do portalu Facebook.com czy Google LLC w odniesieniu do portalu YouTube.com) pozostają w administrowaniu przez te portale i prowadzące je podmioty, wobec czego Administrator nie posiada wpływu na okres przetwarzania udostępnionych tam przez Państwa danych (np. w postaci postów, aktywności (takich jak przycisk “Lubię to”) czy prywatnych wiadomości).
Publiczne posty opublikowane przez Państwa na portalach społecznościowych mogą pozostać na osi czasu lub w komentarzach przez cały czas, aż do momentu usunięcia przez Państwa przedmiotowych danych.
Jako Administrator określonego profilu prowadzonego na portalach społecznościowych Muzeum posiada prawo i usuwa niektóre wiadomości i posty ze względu na m.in. potrzebę aktualizację wątku, naruszenie prawa lub naruszenie wewnętrznych wytycznych i/lub regulaminów, bądź w sytuacji zakomunikowania uzasadnionej potrzeby usunięcia wpisu przez osobę trzecią. Administrator zastrzega jednak, że nie posiada wpływu na możliwość całkowitego usunięcia przedmiotowych danych z serwerów podmiotów prowadzących portale społecznościowe.
Przetwarzanie danych Użytkowników na profilach społecznościowych Administratora odbywać się będzie do momentu zakończenia przechowywania danych osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO bądź do momentu wycofania przez niego zgody, w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
W zakresie możliwym do realizacji przez Administratora Użytkownikowi profili społecznościowych Muzeum Miejskiego w Bieruniu przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do przeniesienia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO prawo do wycofania wyrażonej uprzednio zgody, które to jednakże nie wypływa na legalność przetwarzania podjętego na tej podstawie przed jej wycofaniem.
W zakresie właściwego korzystania z portali społecznościowych oraz uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych podejmowanych przez opisywane portale społecznościowe należy zapoznać się z postanowieniami polityk prywatności i zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych poszczególnych administratorów platform społecznościowych.
Dostawcy usług portali społecznościowych, z których korzysta Administrator, gwarantują, w opinii Administratora, wysoki standard prywatności i ochrony przetwarzania danych osobowych. Pomimo uchylenia decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie mechanizmu Tarczy Prywatności, którą objęta była wymiana danych pomiędzy Europejskim Obszarem Gospodarczym, a USA, zarówno Facebook Inc., jak i Google LLC zapewniają o stosowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, jak i gwarantują wypełnienie warunków umożliwiających im dalsze, bezpieczne przetwarzanie danych osobowych (poprzez złożone oświadczenia oraz umożliwienie zawarcia zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych (zgodnie z art. 46 RODO) – https://www.facebook.com/business/gdpr, https://www.facebook.com/about/privacyshield, https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
W odniesieniu do profili społecznościowych prowadzonych na platformie Facebook.com informację na temat przetwarzania danych osobowych sprawdzić można pod adresem strony internetowej https://www.facebook.com/privacy/explanation. W odniesieniu do profili społecznościowych prowadzonych na platformie YouTube.com informację na temat przetwarzania danych osobowych sprawdzić można pod adresem strony internetowej https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

Część VII: Szczegółowy opis praw osób, których dane dotyczą


W związku ze stosowaniem RODO, w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych

 • Uwzględnia możliwość uzyskania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, informacji czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane. Dodatkowo osoba zwracając się o realizację tego prawa może żądać od administratora uzyskania dostępu do danych oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie. Przy kolejnych tego rodzaju prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca m.in. z kosztów administracyjnych.

Prawo do sprostowania danych

 • Jeżeli przetwarzane przez administratora dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne osoba, której dane dotyczą może żądać od administratora ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych

 • Często określane również jako “prawo do bycia zapomnianym”.  Na zasadach i w przypadkach określonych prawem, gdy jest możliwe, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać ich usunięcia. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze to żądanie może zostać zrealizowane, np. w sytuacji, gdy istnieje obowiązek prawny ich przetwarzania przez administratora przez określony okres czasu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • RODO przewiduje także możliwość wniesienia w określonych okolicznościach żądania o ograniczenie przetwarzania danych, którego dokonuje administrator, w szczególności w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy osoba kwestionuje prawidłowość danych, lub gdy wyczerpały się cele przetwarzania danych przez administratora, a podmiot danych nadal ich potrzebuje (np. w celu obrony roszczeń).

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje osobie, której dane dotyczą, w sytuacjach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO, odpowiednio w związku z realizacją zadań w ramach władzy publicznej lub w interesie publicznym oraz w ramach realizacji interesu prawnego administratora danych. Jest to istotne prawo podmiotów danych umożliwiające sprzeciw wobec przetwarzania w sytuacji, gdy istnieje nierównowaga stron przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

 • Dotyczy jedynie przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i jednocześnie przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany. Osoba może wówczas żądać, aby administrator przekazał jej komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie mającej postać ustrukturyzowanego, powszechnie używanego formatu nadającego się do odczytu maszynowego, a dodatkowo również, żeby jej dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Skarga do organu nadzorczego

 • Na przetwarzanie niezgodne z prawem, osobie, której dane dotyczą przysługuje zawsze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Wycofanie zgody

 • Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do wycofania tej zgody w każdym i dowolnym momencie. Co istotne wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Część VIII: Informacja o wykorzystywaniu Plików Cookies


 1. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Portal.
 2. Pliki Cookies stanowią pożyteczne, a w niektórych sytuacjach niezbędne, narzędzie dla Administratora w celu m.in. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, właściwej konfiguracji i  bezpieczeństwa strony internetowej, monitorowania stanu sesji czy analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.
 3. Więcej informacji o tym czym są Pliki Cookies można znaleźć pod następującymi linkami:
 1. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania Plikami Cookies – umożliwiają to ustawienia przeglądarek internetowych. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje możliwość indywidualnego:
  1. zaakceptowania obsługi Plików Cookies, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  1. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
  1. określenia ustawień dla różnych typów cookies, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
  1. blokowania lub usuwania Plików Cookies.
 2. szczegóły zarządzania i usuwania Plików Cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Dokładne informacje na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać każdorazowo korzystając z funkcji “Pomoc” wbudowanej w przeglądarkę. Należy jednak pamiętać, że zmiany ustawień przeglądarki, w zależności od wybranej opcji, mogą powodować utratę możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu.
 1. Administrator strony wykorzystuje wyłącznie dla własnego użytku Pliki Cookies konieczne dla utrzymania strony i zapewnienia jej bieżącej obsługi oraz usprawniających jej działanie.
 2. Portal stosuje technologie umożliwiające Użytkownikowi dokonanie wyboru Plików Cookies, które zostaną zainstalowane na urządzeniu końcowym z poziomu opisywanej funkcjonalności, jeżeli Pliki Cookies nie są niezbędne dla prawidłowego działania serwisu.
 3. Administrator może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w szczególności w celu prowadzenia kampanii promocyjnej swojej działalności oraz w celu poprawiania realizowanych przez siebie zadań. W przypadku wykorzystywania przez Administratora tego rodzaju usług zewnętrznych dostawców może dojść do instalowania dodatkowych Plików Cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. W szczególności wśród opisywanych oprogramowań należy wskazać Google Analytics Dashboard for WP (WordPress) stworzone przez MonsterInsights LLC z siedzibą w USA oraz PixelYourSite stworzone przez Minimal Work SRL z siedzibą w Rumunii.

Część IX: Postanowienia końcowe


 1. Administrator jest uprawniony do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie z uwagę na zmianę dotychczasowych okoliczności, w szczególności, gdy wystąpi konieczność dodania nowych funkcjonalności Portalu lub uruchomienia nowych wersji Portalu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa bądź zmiany uwarunkowań mających wpływ na kształt Polityki Prywatności w tym m.in. nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, poprawa ochrony prywatności Użytkowników, poprawienia rozwiązań bezpieczeństwa, wprowadzenia nowych usług czy zmian technologicznych i funkcjonalnych w już stosowanych Usługach.
 2. Zmiana Polityki Prywatności może nastąpić także z uwagi na konieczność dokonania zmian redakcyjnych Polityki Prywatności. Jeżeli zmiany takie nie mają wpływu na rozumienie zawartych w niej postanowień korekty takie mogą zostać dokonane przez Administratora bez konieczności powiadamiania o nich Użytkowników.
Skip to content